SINH LÝ ĐÀN ÔNG

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tổng hợp
  • Làm gì khi chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù

Làm gì khi chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù

Trong hoạt động kinh doanh sẽ có rất nhiều trường hợp bất trắc xảy ra. Đối với doanh nghiệp tư nhân cũng vậy. Việc chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù khi đang hoạt động kinh doanh đã đặt ra vấn đề là doanh nghiệp đó sẽ do ai quản lý.

Nếu bạn lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp thì không chỉ là bạn có được sự thư thái, nhẹ nhàng trong việc chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục mà nó còn giúp bạn đảm bảo các thủ tục về mặt pháp lý của bạn sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng nhất.

Làm gì khi chủ doanh nghiệp tư nhân đi tùKhi chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù thì có rất nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý kèm theo mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải giải quyết. Đặc biệt là đối với vấn đề về việc doanh nghiệp tư nhân đó sẽ thuộc quyền quản lý của ai. Nó có được tiếp tục hoạt động hay không?

Theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù thì doanh nghiệp tư nhân đó vẫn có thể tiếp tục hoạt động với các điều kiện sau:

- Thứ nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện việc ủy quyền điều hành và quản lý doanh nghiệp tư nhân lại cho một người khác. Việc ủy quyền cần thực hiện theo đúng trình tự và quy định mà pháp luật ban hành. Người được ủy quyền được phép quản lý doanh nghiệp theo đúng các điều khoản mà chủ doanh nghiệp ủy quyền lại.

- Thứ hai là chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có thể cho thuê doanh nghiệp của mình. Đây là điều nằm trong phạm vi quyền lợi mà chủ doanh nghiệp tư nhân được phép thực hiện. Tuy nhiên, việc cho thuê lại doanh nghiệp của mình thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải thông báo lên cơ quan chức năng bằng văn bản. Ngoài ra thì còn phải kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê doanh nghiệp được công chứng theo đúng quy định của pháp luật để làm căn cứ pháp lý về sau.

- Thứ ba là trong thời gian cho thuê doanh nghiệp của mình thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyền và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó thì người thuê doanh nghiệp cũng phải thực hiện đùng quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định mà pháp luật ban hành. Các điều khoản cho thuê doanh nghiệp là do chủ doanh nghiệp tư nhân và bên thuê doanh nghiệp tự thỏa thuận với nhau nhưng nó phải đảm bảo là không làm trái các quy định kinh doanh mà pháp luật ban hành.

Nói tóm lại thì khi chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền ủy quyền cho người khác quản lý doanh nghiệp hay cho thuê doanh nghiệp theo đúng các quy định mà pháp luật ban hành một cách hợp pháp nhất.